Analiza organizacione kulture kompanije

Svaka organizacija ima svoju specifičnu kulturu. Pod organizacionom kulturom podrazumevamo sistem vrednosti, nepisanih normi, verovanja, stavova i pretpostavki koji odredjuju način na koji se članovi organizacije ponašaju i ophode jedni prema drugima i način na koji pristupaju obavljanju svojih poslova .

Ukoliko se na razvoju te kulture ne radi svesno, dešava se da se u organizaciji razvijaju neformalna, često neželjena ponašanja. Zbog toga je jedna od najvažnijih uloga menadžmenta organizacije upravo svestan i kontinuiran rad na kreiranju željene kulture koja bi omogućila maksimalnu efektivnost organizacije.

Prvi korak je definisanje trenutno postojeće kulture...

Predmet naših aktivnosti

  • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih odredjenim motivacionim faktorima. Najčešće se putem upitnika ispituje zadovoljstvo organizacijom rada, rukovodjenjem, medjuljudskim odnosima, fizičkim uslovima rada, mogućnošću usavršavanja i drugim faktorima po izboru kompanije nalogodavca.
  • Assesment menadžera –procena psihološkog profila, profesionalnih kompetenci i potencijala menadžera
  • Definisanje programa unapredjenja korporativne kulture

Cilj naših aktivnosti

  • Analiza zadovoljstva zaposlenih odredjenim motivacionim faktorima
  • Utvrdjivanje jaza izmedju postojećeg i poželjnog stanja
  • Predlog korektivnih mera
  • Potencijalna fluktuacija zaposlenih
  • Unapredjenje korporativne kulture