Bazične smernice u organizacionom razvoju u malim i srednjim preduzećima

Predmet istraživanja

  • Ispitivanje organizacionog stanja u kompaniji i mogućnosti za stvaranje klime za postepeni organizacioni razvoj

Cilj naših aktivnosti:

  • Definisanje misije, vizije i odredjivanje ciljeva
  • Utvrdjivanje informacionog sistema za protok i razmenu informacija
  • Utvrdjivanje načina pomoću kojih treba utvrditi praksu konstantnog praćenja tržišta, klijenata, analizirati jake i slabe strane kompanije u poredjenju sa konkurencijom, praviti projekciju budućeg okruženja (unutrašnjeg i spoljašnjeg), ukazivanje na mogućnosti vremenske optimizacije ključnih radnih procesa u kompaniji
  • Postavljanje organizacione strukture koja će omogućiti sprovodjenje ciljeva (analiza radnih mesta i struktura nadležnosti, odgovornosti i ovlašćenja)
  • Usvajanja veština komunikacije, davanje feedback-a
Cena za firme sa vecim brojem zaposlenih se formira u zavisnosti od ukupnog broja zaposlenih.