Postavka poslovnih ciljeva (KPI)

Postupak kojim rukovodilac i zaposleni dogovaraju skup merljivih rezultata na početku godine, koji bi trebali da budu postignuti tokom godine.

Način uspostavljanja procesa u kompaniji

I način

 • Upoznavanje menadžmenta sa metodologijom postavljanja ciljeva
 • Postavka ciljeva na nivou kompanije/ sektora/ tima
 • Obuka linijskih menadžera za definisanje različitih vrsta ciljeva  za svakog zaposlenog
 • Ugovaranje  ciljeva sa zaposlenima : vreme realizacije, težina cilja,kriterijum ostvarenja
 • Popunjavanje formulara/ praćenje realizacije/ korekcija ciljeva

II način

 • Definisanje finansijskih i nefinansijskih pokazatelja na nivou kompanije
 • Upoznavanje menadžmenta sa metodologijom postavke KPI
 • Definisanje pokazatelja- KPI – za svako radno mesto
 • Definisanje plana ostvarenja za sve KPI u tekućoj godini (min, target i maximum)
 • Obuka menadžera za tumačenje KPI/ popunjavanje formulara/praćenje realizacije/ korekcije

Cilj procesa

 • Usmeravanje svih organizacionih celina i zaposlenih ka jasno definisanim ciljevima
 • Merenje rada i stepena napretka u poslovanju (na nivou organizacionih celina i pojedinaca)
 • Osnova za postavljanje stimulativnog sistema nagrađivanja koje se zasniva na jasnim kriterijumima