Koje sve poslove sadrži naša ponuda?

 • Izrada opisa posla za sve pozicije/sistematizacije radnih mesta/ organizacionih šema
 • Definisanje misije/vizije/vrednosti kompanije
 • Regrutacija i selekcija
 • Procena zaposlenih (assessment menadžera)
 • Kreiranje razvojnih planova za zaposlene
 • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Pravljenje kodeksa poslovnog ponašanja
 • Postavka godišnjih ciljeva / KPI (ključnih indikatora uspeha)
 • Uvođenje sistema godišnjih razgovora
 • Formiranje platnih razreda
 • Postavka sistema internih obuka
 • Postavka sistema uvodnih obuka za sva radna mesta
 • Pravljanje plana nasleđivanja za ključna radna mesta
 • Obavljanje obuka/ individualnih “1na 1” obuka
 • Stručna pomoć i saveti u procesu reorganizacije
 • Sve ostale aktivnosti u vezi sa ljudskim resursima