Kompanijski treninzi

Kompanijski treninzi su namenjeni zaposlenima iz jedne kompanije i kao takvi posebno su prilagodjeni potrebama konkretnih zaposlenih. Osim ponudjenih kompanijskih treninga kreiramo i treninge na specifične teme, van standardne ponude, u skladu sa posebnim zahtevima kompanije naručioca.Prodaja i tržište

Veštine prodajne komunikacije

Trening je namenjen svima koji su u direktnom i neposrednom kontaktu sa klijentom/kupcem i prodaju uslugu, rešenje ili proizvod. To su pre svega komercijalisti, prodajni predstavnici, prodajno osoblje, unapređivači prodaje, kao i svi oni koji žele da poboljšaju i unaprede svoju prodajnu komunikaciju, te postanu još uspešniji u poslu kojim se bave.

Detaljnije

Veštine prodaje u maloprodajnim objektima

Trening ima za cilj da zaposleni u objektima nauče kako da imaju aktivan pristup prema potencijalim kupcima, kako da ostvare početnu komunikaciju u zavisnosti od tipa kupca, kako da kreiraju pozitivan odnos, postave „prava“ pitanja, aktivno slušaju, jasno komuniciraju i „zatvore“ prodaju

Detaljnije

Veština pregovaranja

Ovaj trening namenjen je menadžerima, kao i svim zaposlenima koji u okviru kompanije aktivno učestvuju u procesu pregovaranja sa klijentima. Polaznici će tokom treninga biti u prilici da steknu nova znanja koja će im omogućiti da unaprede svoje pregovaračke veštine i komunikaciju kako bi uticali na produktivnost i pozitivan imidž svoje kompanije.

Detaljnije

Veština prezentacije

Praktična obuka u vidu radionice čiji je cilj da kroz teoriju, vežbe i primere unapredi veštine prezentovanja polaznika i omogući im da na upečatljiv način prenesu svoje poslovne ideje i nastupaju u javnosti.

Detaljnije

Telefonska prodaja

Trening je dizajniran sa ciljem da obuči telesales osoblje kako da ostvare prodaju putem telefona. Učesnici treninga će naučiti kako da planiraju i uspešno izvrše telefonsku prodaju. Na predavanju učesnici će biti upoznati sa osnovnim tehnikama efikasne telefonske komunikacije, načinima na koji se pripremaju za telefonsku prodaju, vode razgovor i zaključuju prodaju. Takodje, biće obradjene sve varijante poziva sa poznatim i nepoznatim kupcima, razgovori sa teškim sagovornicima, kao i načini reagovanja na primedbe, žalbe i sugestije.

Detaljnije

IGRA PRODAJE (sve o prodaji kroz interaktivno učenje)

preuzmi PDF

Detaljnije

Menadžment veštine

Rukovođenje i upravljanje

Mnoge veštine čine uspešnog menadžera, ali podržavamo da su ključne sledeće: komunikacija, motivacija, timski rad

Detaljnije

Situaciono rukovođenje (delegiranje poslova)

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodjeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Detaljnije

Veštine komunikacije

Ovaj treninga će omogućiti polaznicima da savladaju osnove teorije komunikacije, da se upoznaju sa tipičnim komunikacionim modelima i da steknu komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji. Uz to polaznici će biti upoznati sa osnovnim psihološkim tipovima klijenata i dobiti praktične savete kako da ostvare što uspešniju komunikaciju sa njima.

Detaljnije

Konstruktivno rešavanje konflikata

Konflikt se doživljava na svim nivoima ljudske aktivnosti, od međusobnog do međunarodnog. Konflikt je česta pojava i u modernim organizacijama. Zato se ne postavlja pitanje da li ste izloženi konfliktu, nego šta da radite sa konfliktom. Ovaj trening ima za cilj da poveća svest polaznika o tome šta je konflikt, da im omogući prepoznavanje sopstvenih stilova u rešavanju konflikta i da im pruži priliku da razviju neke od tehnika za efikasnije upravljanje konfliktom. Ova znanja mogu pomoći zaposlenima da produktivnije koriste svoje radno vreme, brzo i efikasno rešavajući konflikte. To maksimizuje korišćenje resursa i ujedno je veliki benefit za samu poslovnu organizaciju.

Detaljnije

Time&stress menadžment

Time i stress menadžment trening podrazumeva misaono - ponašajne strategije i tehnike uspostavljanja kontrole nad sopstvenim psihološkim procesima. On polazi od pretpostavke da postoje prirodni procesi, pomoću kojih ljudi mogu da usmeravaju i kontrolišu svoja ponašanja, a da se pri tom ne oslanjaju na snagu volje, niti se uzdržavaju od emocionalnog izražavanja. Self menadžment predstavlja kontrolu ponašanja i emocija, zarad sveopšteg boljeg funkcionisanja, tako da ovaj trening stavlja naglasak na dva osnovna problema i način njihovog prevazilaženja.

Detaljnije

Razvoj motivacije i inicijative kod zaposlenih

Trening ima za cilj da učesnike upozna sa tehnikama i načinima, koje mogu da primene u svojim organizacijama, kako bi dodatno podstakli zaposlene da uzmu aktivno učešće u radu kompanije, doprineli unapređenju poslovanja i dodatno učvrstili osećaj pripadnosti organizaciji

Detaljnije

Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)

Cilj ovog treninga je da učesnici unaprede znanja i veštine vezane za efikasno komuniciranje unutar svojih timova i da nauče kako da pravovremeno i na pravi način daju povratne informacije radi postizanja maksimalnih poslovnih rezultata

Detaljnije

Vodjenje godišnjih razgovora

Kompanijski uspeh je uvek uslovljen zalaganjem svakog pojedinca. Svakom zaposlenom treba omogućiti da jasno sagleda ciljeve i strategije kompanije i da u tom kontekstu identifikuje svoje individualne poslovne ciljeve, kao bi rezultati pojedinačno i u zbiru bili maksimalno mogući. U tu svrhu služe i godišnji razgovori. Kroz godišnje razgovore razmatra se rad svakog pojedinca, kao i realizacija postavljenih individualnih ciljeva, a takodje pažnja se usmerava na individualni razvoj svakog zaposlenog pojedinca, kao i na njihov poslovni prosperitet.

Detaljnije

Upravljanje ljudskim resursima

Trening daje odgovore na pitanja sa kojima se svaka kompanija suočava: kako odabrati prave ljude, kako da zaposleni znaju tačno za šta je ko odgovoran u svakom trenutku, kako stimulisati inicijativu, kako ih motivisati da pružaju maksimum, kako napraviti efikasnu organizaciju koja prihvata promene i nove trendove, kao i mnoga druga pitanja vezana za rad zaposlenih.

Detaljnije

Sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing)

Trening daje osnovne smernice vezano za Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i njegovu praktičnu primenu u cilju izbegavanja štete po pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i same zaposlene.

Detaljnije

Poslovno ponašanje i bonton

Hit trening u 2015/2016 godini sa preko 2000 polaznika! Profesionalno poslovno ponašanje je najpoželjnija karakteristika koju poslodavci traže od svojih zaposlenih. Ovaj trening je koncipiran tako da polaznicima ukaže na osnovne segmente profesionalnog nastupa i da im pruži glavne smernice u  vezi sa pravilima poslovnog ponašanja, komunikacije, bontona i etike.

Detaljnije

Finansije

Azbuka računovodstva za vlasnike malih i srednjih preduzeća

Ovaj trening, osmišljen za ljude koji nemaju predznanja iz finansija i računovodstva. Omogućava polaznicima da steknu dobar uvid u računovodstvenu profesiju, nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije, kako se formiraju finansijski izveštaji i u krajnjem doprinosi donošenju dobrih poslovnih odluka.

Detaljnije

Analiza finansijskih izveštaja

Trening omogućava polaznicima da shvate suštinu i strukturu osnovnih finansijskih izveštaja sa kojima se sreću u svakodnevnom radu i da na praktičnim primerima uoče kako se interpretira koji pokazatelj. Uloga i značaj finansijskih izveštaja, vrsta finansijskog izveštavanja, kao i ključne poruke koje se mogu dobiti iz izveštaja su neki od odgovora koje polaznici dobijaju tokom ovog treninga.

Detaljnije

Računovodstvo za menadžere ( osnove računovodstva + analiza izveštaja )

Neosporno je da menadžeri treba da znaju da analiziraju finansijske izveštaje. Postoji veliki broj kurseva, obuka, škola, kako internih, tako i eksternih, koji pokrivaju oblast analize finansijskih izveštaja. Međutim, naše dugogodišnje iskustvo konsultanata nam je pokazalo da menadžeri ne mogu dobro da anliziraju finansijske izveštaje, naprave budžet, izrade biznis plan, ocene neki projekat, ukoliko nemaju dobar temelj na kome sve te analize počivaju – a to je poznavanje računovodstva.

Detaljnije

Računovodstvo za menadžere u osiguravajućim društvima

Trening je kreiran za zaposlene u osiguravajućim društvima koji ne rade u sektoru računovodstva, a u svom radu imaju potrebu za elementarnim znanjima iz oblasti računovodstva i finansija u osiguravajućim društvima. Polaznici ovog treninga će imati priliku da nauče kako se evidentiraju najčešće poslovne transakcije u osiguravajućim društvima i kako se formiraju finansijski izveštaji.

Detaljnije

Cash flow (analiza novčanog toka)

Cilj ovog treninga je da učesnici shvate značaj Cash Flow analize, razumeju tokove novca u svojim kompanijama i izračunaju ključna racia koja se koriste u analizi novčanih tokova

Detaljnije

Transferne cene

Cilj ovog treninga je da učesnici budu u stanju da prepoznaju povezana pravna lica i pojam transfernih cena, da se upoznaju sa praktičnom primenom metoda za utvrđivanje transfernih cena, kao i obračunom transferne cene u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.

Detaljnije

Analiza boniteta klijenata

Cilj ovog treninga je da se učesnici upoznaju sa osnovnim tehnikama i alatima analize boniteta i da budu u stanju da prepoznaju i izračunaju ključne pokazatelje finansijskog položaja kompanija, sa posebnim osvrtom na pokazatelje koji predviđaju stečaj.

Detaljnije

Koučing (coaching) veštine

Executive coaching (AoEC sertifikacija)

Međunarodna sertifikacija – Sertifikat izdaje AoEC, London. Imate mogućnost da završite najpriznatiji program obuke Coacheva u Evropi koji je akreditovan od strane vodećih svetskih coaching organizacija. Namenjen je svima onima koji žele da nakon završetka edukacije rade kao samostalni coachevi i da iskoriste stečeno znanje za razvoj sopstvenih metoda coachinga.

Detaljnije

Menadžer kao coach ( trening za top menadžment)

Program Menadžer kao coach rezultat je dugogodišnjeg rada i primene koučinga u korporacijama širom Evrope. Ovaj program je vrlo sličan programu Executive coaching koji je namenjen profesionalnim coachevima, razlika je uglavnom u primerima iz prakse. Ovaj program se ne bavi toliko profesijom coachinga već je više usmeren na coaching praksu u menadžmentu.

Detaljnije

Unapređenje ličnih znanja i veština

Poslovna korespodencija i komunikacija

Način na koji zaposleni medjusobno komuniciranju i komunikacija koju ostvaruju sa komitentima je ogledalo svake kompanije. Adekvatna i profesionalna usmena i pisana komunikacija zaposlenih je veština koju većina poslodavaca smatra najvažnijom veštinom koju zaposleni treba da poseduju.

Detaljnije

Train the trainer (obuka za trenere)

Svrha održavanja radionice je da predstavi osnovne veštine treninga osobama koji nisu profesionalni treneri, odnosno osobama koje u okviru svojih radnih zadataka povremeno imaju ulogu trenera, kako bi trenerske zadatke obavili maksimalno profesionalno i kvalitetno.

Detaljnije

Obuka za poslovne sekretare

Organizovati sve administrativno-sekretarske aktivnosti na takav način, da posao funkcioniše besprekorno, predstavlja veliki izazov. Iz tog razloga, dobar poslovni sekretar je od neprocenjivog značaja za svaku organizaciju koja ima viziju uspeha.

Detaljnije

Ostalo

Ostalo

Tim predavača kompanije Merit plan može da dizajnira i realizuje treninge, van standardne ponude kompanijskih treninga, u skladu sa individualnim potrebama i zahtevima kompanije Naručioca

Detaljnije