Rukovođenje i upravljanje

Mnoge veštine čine uspešnog menadžera, ali podržavamo da su ključne sledeće: komunikacija, motivacija, timski rad

Detaljnije

Situaciono rukovođenje (delegiranje poslova)

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodjeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Detaljnije

Veštine komunikacije

Ovaj treninga će omogućiti polaznicima da savladaju osnove teorije komunikacije, da se upoznaju sa tipičnim komunikacionim modelima i da steknu komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji. Uz to polaznici će biti upoznati sa osnovnim psihološkim tipovima klijenata i dobiti praktične savete kako da ostvare što uspešniju komunikaciju sa njima.

Detaljnije

Konstruktivno rešavanje konflikata

Konflikt se doživljava na svim nivoima ljudske aktivnosti, od međusobnog do međunarodnog. Konflikt je česta pojava i u modernim organizacijama. Zato se ne postavlja pitanje da li ste izloženi konfliktu, nego šta da radite sa konfliktom. Ovaj trening ima za cilj da poveća svest polaznika o tome šta je konflikt, da im omogući prepoznavanje sopstvenih stilova u rešavanju konflikta i da im pruži priliku da razviju neke od tehnika za efikasnije upravljanje konfliktom. Ova znanja mogu pomoći zaposlenima da produktivnije koriste svoje radno vreme, brzo i efikasno rešavajući konflikte. To maksimizuje korišćenje resursa i ujedno je veliki benefit za samu poslovnu organizaciju.

Detaljnije

Time&stress menadžment

Time i stress menadžment trening podrazumeva misaono - ponašajne strategije i tehnike uspostavljanja kontrole nad sopstvenim psihološkim procesima. On polazi od pretpostavke da postoje prirodni procesi, pomoću kojih ljudi mogu da usmeravaju i kontrolišu svoja ponašanja, a da se pri tom ne oslanjaju na snagu volje, niti se uzdržavaju od emocionalnog izražavanja. Self menadžment predstavlja kontrolu ponašanja i emocija, zarad sveopšteg boljeg funkcionisanja, tako da ovaj trening stavlja naglasak na dva osnovna problema i način njihovog prevazilaženja.

Detaljnije

Razvoj motivacije i inicijative kod zaposlenih

Trening ima za cilj da učesnike upozna sa tehnikama i načinima, koje mogu da primene u svojim organizacijama, kako bi dodatno podstakli zaposlene da uzmu aktivno učešće u radu kompanije, doprineli unapređenju poslovanja i dodatno učvrstili osećaj pripadnosti organizaciji

Detaljnije

Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)

Cilj ovog treninga je da učesnici unaprede znanja i veštine vezane za efikasno komuniciranje unutar svojih timova i da nauče kako da pravovremeno i na pravi način daju povratne informacije radi postizanja maksimalnih poslovnih rezultata

Detaljnije

Vodjenje godišnjih razgovora

Kompanijski uspeh je uvek uslovljen zalaganjem svakog pojedinca. Svakom zaposlenom treba omogućiti da jasno sagleda ciljeve i strategije kompanije i da u tom kontekstu identifikuje svoje individualne poslovne ciljeve, kao bi rezultati pojedinačno i u zbiru bili maksimalno mogući. U tu svrhu služe i godišnji razgovori. Kroz godišnje razgovore razmatra se rad svakog pojedinca, kao i realizacija postavljenih individualnih ciljeva, a takodje pažnja se usmerava na individualni razvoj svakog zaposlenog pojedinca, kao i na njihov poslovni prosperitet.

Detaljnije

Upravljanje ljudskim resursima

Trening daje odgovore na pitanja sa kojima se svaka kompanija suočava: kako odabrati prave ljude, kako da zaposleni znaju tačno za šta je ko odgovoran u svakom trenutku, kako stimulisati inicijativu, kako ih motivisati da pružaju maksimum, kako napraviti efikasnu organizaciju koja prihvata promene i nove trendove, kao i mnoga druga pitanja vezana za rad zaposlenih.

Detaljnije

Sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing)

Trening daje osnovne smernice vezano za Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i njegovu praktičnu primenu u cilju izbegavanja štete po pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i same zaposlene.

Detaljnije

Poslovno ponašanje i bonton

Hit trening u 2015/2016 godini sa preko 2000 polaznika! Profesionalno poslovno ponašanje je najpoželjnija karakteristika koju poslodavci traže od svojih zaposlenih. Ovaj trening je koncipiran tako da polaznicima ukaže na osnovne segmente profesionalnog nastupa i da im pruži glavne smernice u  vezi sa pravilima poslovnog ponašanja, komunikacije, bontona i etike.

Detaljnije