Rukovođenje i upravljanje

Mnoge veštine čine uspešnog menadžera, ali podržavamo da su ključne sledeće:

Komunikacija – kao jedan od ključnih elemenata menadžment veština. Dobra komunikacione veštine moraju biti savladane i usvojene da bi se postao efikasan menadžer ili lider. Zaposleni ne umeju da „čitaju misli”, ako nemaju ideju šta Vam je na umu Vaše upravljanje neće voditi ka uspehu.

Motivacija – još jedan faktor koji utiče na uspešno rukovođenje. Zaposleni teže ka stagniranju kada motivacija opadne...uloga menadžera- lidera je da primenom različitih motivacionih tehnika poveća efikasnost svog tima.

Timski rad – ovo ne podrazumeva samo upućivanje zaposlenih na saradnju jednih sa drugima već i uključivanje u tim i Vas samih. Mnogo puta potencijali zaposlenih budu protraćeni. Koristite potencijale drugih. Dobar lider prepoznaje i zna potencijale svog tima i lako i često delegira odgovornosti. To je ključ uspešnosti.

Sadržaj treninga

Liderstvo i stilovi upravljanja
 • Kvaliteti uspešnog lidera
 • Prepoznavanje ličnog stila rukovođenja
 • Prepoznavanje i razumevanje različitih pristupa u vođenju drugih
 • Kompetencije zaposlenih kao ključ za delegiranje, motivisanje i inspirisanje drugih
Komunikacija
 • Dobra komunikacija na radnom mestu
 • Razumevanje barijera u komunikaciji
 • Primena asertivnih tehnika za “win-win” komunikaciju
 • Razumevanje značaja feedback-a
Timski rad
 • Kako se tim razvija
 • Uloge u timu i kako ih balansirati
 • Razvijanje zaposlenih
Motivacija
 • Prepoznavanje faktora koji motivišu druge
 • Ciljevi, feedback, delegiranje odgovornosti, “prepoznavanje uspeha”, primeri, prostor za lično organizovanje, fleksibilnost
 • Primena motivacionih teorija i tehnika na realnu situaciju
Upravljanje promenama
 • Razumevanje razloga promena
 • Prepoznavanje uobičajenih reakcija na promene
 • Proces uvođenja promena
 • Kako efikasno upravljati svakom fazom procesa promena
 • Kako upravljati performansama i motivacijom zaposlenih tokom procesa promena
Koristi od treninga
 • Naučićete kako da se efikasno izborite sa neadekvatnom komunikacijom, kako da motivišete tim, kako da prepoznate lične kompetencije i da delegirate druge na osnovu njihovih kompetenci, kako da se postavite i suočavate sa situacijom promena u kompaniji.
 • Stećićete znanja i usvojiti metode i tehnike koje Vas osposobljavaju da budete uspešni u ulozi lidera i da formirate lični imidž - kako profesionalno tako i privatno.