Sprečavanje zlostavljanja na radu (mobing)

Trening daje osnovne smernice vezano za Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i njegovu praktičnu primenu u cilju izbegavanja štete po pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i same zaposlene.

Prevencija mobinga, kako ga prepoznati i kako pravilno reagovati, koja ponašanja jesu, a koja nisu mobing su samo neka od pitanja na koja se daju odgovori tokom treninga. Objašnjenja su data kroz svakodnevne situacije iz poslovnog života.

Trening traje 2 sata i osmišljen je kao kombinacija dva aspekta - Pravnog koji prezentuje Advokat i psihološkog koji prezentuje Psiholog. Trening je kombinacija predavanja, primera iz prakse i diskusije.

Kome je trening namenjen

Program je namenjen Rukovodiocima svih profila koji su po prirodi rukovodećeg položaja dodatno izloženi rizicima da naprave greške iz ove oblasti i da pričine štetu kompaniji, te je nužno da budu adekvatno pripremljeni i da imaju proaktivan pristup kod praktične primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Sadržaj treninga

Pravni aspekti zlostavljanja na radu:
 • Uvodne napomene sa osvrtom na predmet Zakona i definiciju zlostavljanja na radu;
 • Izazovi ključnih zakonskih odredbi Zakona;
 • Praksa u svetu i trenutno stanje u Srbiji;
 • Zaštita prava zaposlenih garantovanih Zakonom;
 • Zaštita poslodavaca i menadžera - zloupotreba prava od strane zaposlenih;
 • Opšta pravila ponašanja zaposlenih i menadžera;
 • Ponašanja od kojih se treba uzdržavati;
 • Ponašanja i aktivnosti koje se ne smatraju zlostavljanjem;
 • Diskusija: pitanja i odgovori.

Psihološki aspekti zlostavljanja na radu:
 • Definicija mobinga
 • Vrste mobinga
 • Ko su moberi
 • Reakcije žrtava mobinga
 • Šta jeste a šta nije mobing
 • Burn-out sindrom
 • Mobing i liderstvo
 • Saveti za suzbijanje mobinga
 • Mobing na našim prostorima
 • Diskusija (pitanja i odgovori)

Cena treninga

Cena po učesniku programa je 2.000,00 RSD +PDV

Trening se održava u prostorijama Naručioca za 20 i više učesnika po grupi. Ukoliko kompanija odredi manji broj učesnika po grupi cena za tu grupu će biti formirana na 20 polaznika