Poslovna korespodencija i komunikacija

Način na koji zaposleni medjusobno komuniciranju i komunikacija koju ostvaruju sa komitentima je ogledalo svake kompanije. Adekvatna i profesionalna usmena i pisana komunikacija zaposlenih je veština koju većina poslodavaca smatra najvažnijom veštinom koju zaposleni treba da poseduju.

Kome je trening namenjen
 • Svim zaposlenima koji komuniciraju sa drugim licima kako u okviru kompanije tako i eksterno.
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom životu, kao i da nauče neka pravila efikasne komunikacije kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.
Sadržaj treninga
 • Poslovna korespodencija
 • Pisana poslovna komunikacija ( dopis,ponuda, zahtev, žalba, obaveštenje, poslovni email i dr )
 • Telefonska komunikacija (pravila)
 • Conference call
 • Poslovni sastanak (priprema i održavanje)
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje
 • Asertivno ponašanje
 • Komunikacija na radnom mestu (interno)
 • Komunikacija sa klijentima
Očekivani efekti
 • Trening omogućava razvoj veština efikasne poslovne usmene i pisane komunikacije
 • Daje priliku učesnicima da nauče tehniku aktivnog slušanja i rade na razvoju sopstvenog asertivnog ponašanja