Delegiranje poslova

Da bi menadžer uspešno vodio svoj posao, potrebno je da poseduje veštine vezane za efikasno delegiranje poslova. Delegiranje poboljšava raspoređivanje vremena i doprinosi pravilnom dodeljivanju poslova pojedincima ili timovima.

Situaciono rukovođenje podrazumeva dodeljivanje poslova zaposlenim koji su najbolje obučeni da ih urade dajući im, dobro ih procenjujući, za njih odgovarajući nivo slobode da završe posao na najefikasniji i najproduktivniji način.
 
Sadržaj treninga
 • Stilovi rukovodjenja
 • Situaciono rukovodjenje
 • Efikasno delegirati uz razumevanje značaja faktora stručnosti, samopouzadanja i motivisanosti zaposlenih kojima se delegira
 • Kako delegirati
 • Komponente delegacijskog procesa
 • Problemi delegiranja
 • Delegiranje i značaj šireg sistema podrške
 
Koristi od treninga
 • Davanje svakog zadatka onoj osobi ili timu koji je najbolji za to
 • Efikasno korištenje eksperata koji imaju više znanja od Vas
 • Veće motivisanje Vašeg tima jer im je data odgovornost i poverenje
 • Jačanje Vaše uloge kao vođe tima jer ste drugima dali veću odgovornost
 • Poboljšanje veština vođstva