Postavka i upravljanje putem ciljeva i strategija HR

Da bi firma mogla uspešno da posluje na tržištu neophodno je da postavlja ciljeve i da svoje aktivnosti usmerava ka realizaciji postavljenih ciljeva. Opšti ciljevi firme treba da budu javni i svaki zaposleni treba da bude upoznat sa njima. Na godišnjem nivou treba postaviti nekoliko opštih ciljeva firme. Svaki sektor treba, zatim, da postavi svoje sektorske ciljeve koji će biti u saglasnosti sa opštim ciljevima firme. Svaki zaposleni treba da ima svoje poslovne ciljeve, na svom konkretnom radnom mestu, koji su opet u saglasnosti sa sektorskim i opštim ciljevima firme. HR specijalista omogućava da se u vasoj firmi razvije takav sistem rada postavke ciljeva i da se koriste odredjene metode i tehnike kojima se omogućava ovakva razrada ciljeva od vrha do osnove i svakog pojedinačno.

Važan korak u ostvarivanju postavljenih ciljeva firme je i uspostavljanje HR funkcije i postavljanje HR strategije. Odredjenim metodama o zaposlenima će se voditi adekvatna „briga“ i aktivnosti vezane za zaposlene biće tako formirane da budu u saglasnosti sa opštim i sektorskim ciljevima firme.

Predmet naših aktivnosti

  • Plan za postavku ciljeva na nivou firme
  • Plan razrade opštih ciljeva firme po sektorima
  • Obuka linijskih menadžera za odredjivanje ciljeva svakog zaposlenog
  • Uspostavljanje HR funkcije
  • Postavljanje HR strategije u skladu sa opštim ciljevima firme
  • Uspostavljanje HR procesa

Cilj naših aktivnosti

  • Postavka sistema upravljanja putem ciljeva i praćenje njihove realizacije
  • Implementiranje, planiranje i razrada plana pravaca HR strategije (kadrovski pregled, regrutacija, selekcija i orjentacija, obuka i razvoj zaposlenih, ispitivanje organizacione kulture, evaluacija učinka, motivacija, lojalnost, plan nasledjivanja, zadržavanje zaposlenih, nagradjivanje i dr)