Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih

Često menadžment i zaposleni ne vide “stvari” u kompaniji na isti način i zato su informacije dobijene anonimnim putem od zaposlenih dragocene u kreiranju poslovne politike svakog odgovornog menadžmenta.

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih pomaže menadžmentu da svesno i kontinuirano pristupa kreiranju željene organizacione kulture koja bi omogućila maksimalno efikasnu organizaciju.

Putem ispitivanja zadovojstva  motivacionim faktorima, od kojih su najčešće korišćeni:  komunikacija, organizacija, rukovodjenje,  sigurnost,  materijalni podsticaj,  mogućnost razvoja i uslovi rada dolazi se do važnih informacija šta sami zaposleni misle o načinu na koji se radi u organizaciji. Na osnovu rezultata ispitivanja mogu se definisati slabe tačke u funkcionisanju organizacije i preduzeti blagovremene korektivne mere.
 

Kako se ispituje zadovoljstvo zaposlenih?

Zadovoljstvo zaposlenih se ispituje putem anonimnog upitnika. Pripremu i organizaciju ispitivanja zadovoljstva obavljaju naši stručnjaci.
Koristimo jednostavnu elektronsku aplikaciju i kompletne rezultate isporučujemo u roku od 2 nedelje.
 

Šta je cilj ovog ispitivanja?

  • Utvrdjivanje i analiza zadovoljstva zaposlenih po svakom motivacionom faktoru
  • Definisanje područja gde zaposleni smatraju da postoje najveći problemi
  • Utvrdjivanje potencijalne fluktuacije zaposlenih
  • Kreiranje korektivnih mera u skladu sa dobijenim informacijama

Šta je rezultat?

  • Tabelarni prikaz zadovoljstva zaposlenih po motivacionim faktorima
  • Izveštaj sa numeričkim i grafičkim prikazom odnosa postojećeg i poželjnog poslodavca
  • Prikaz jaza postojeće-poželjno po svim anketnim pitanjima
  • Izveštaj o potencijalnoj fluktuaciji zaposlenih
  • Prikaz segmenata gde su najhitnija poboljšanja
  • Predlog seta korektivnih mera