Upravljanje ljudskim resursima

Trening daje odgovore na pitanja sa kojima se svaka kompanija suočava: kako odabrati prave ljude, kako da zaposleni znaju tačno za šta je ko odgovoran u svakom trenutku, kako stimulisati inicijativu, kako ih motivisati da pružaju maksimum, kako napraviti efikasnu organizaciju koja prihvata promene i nove trendove, kao i mnoga druga pitanja vezana za rad zaposlenih.

Kome je trening namenjen
 • Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima
 • Menadžerima koji su po prirodi svog posla upućeni na mnoge aktivnosti iz ove oblasti i koji žele da se ojačaju u ulozi rukovodioca
 • Svima koji žele da nauče konkretne načine efikasnog upravljanja ljudskim resursima kao i alate i tehnike koje mogu primeniti u praksi

Sadržaj treninga

Selekcija zaposlenih
 • Priprema i načini izvodjenja
 • Kako da intervjuišete ili da pratite rad intervjuera
 • Kako da evaluirate proces intervjuisanja
 • Izbor kandidata
Administracija u vezi sa radnim pravom
 • Kreiranje personalnih fajlova
 • Analiza posla i sistematizacija radnih mesta
 • Izrada pravilnika
 • Prijave, otkazi i odjave, produženja ugovora, aneksi i dr.
 • Uvodjenje politike procedura
Razvoj karijere zaposlenih
 • Ključni zaposleni i talenti
 • Evaluacija zaposlenih
 • Nagradjivanja i destimulacije
Organizacija edukacije za zaposlene
 • Analiza potreba zaposlenih i predlaganje individualnih mera razvoja -doobuka, doškolovavanje, obuka na radnom mestu i sl.
 • Plan potrebnih koraka i predlog trening plana za obuku
Integracija zaposlenih i integracija različitih službi
 • Unapredjenje interne komunikacije,
 • Ispitivanje zadovoljstva -dobijanje povratne informacije od zaposlenih u vezi sa uslovima rada
 • Uspostavljanje internog sistema informisanja,
 • Koordiniranje kreiranja organograma,
 • Načini razmene informacija medju različitim službama

Koristi od treninga
 • Prepoznavanje značaja efikasnog upravljanja ljudskim resursima
 • Unapređenje sistema interne komunikacije
 • Prepoznavanje načina za formiranje adekvatne organizacije i radnog okruženja
 • Kreiranje kompanijskog sistema za evaluaciju učinka zaposlenih, razvoj motivacije i usavršavanje